Aaj Mere Yaar Ki Shaadi Hai Hindi Sargam Notes

Aaj Mere Yaar Ki Shaadi Hai Sargam Notes

Aaj mere yaar ki shaadii hai

रे–ग–रे–सा–सा-रे–ग-ग–ग-रे-रे–

Aaj mere yaar ki shaadii hai

रे–ग–रे–सा–सा-रे–ग-ग–ग-रे-रे —

Yaar ki shaadii hai

प–प-प–प-मे-मे–

Mere dil daar ki shaadi hai

मे-ग–ग-सा–सा-रे–ग-ग–ग-रे-रे–

Aaj mere yaar ki shaadii hai

रे–ग–रे–सा–सा-रे–ग-ग–ग-रे-रे–

Aaj mere yaar ki shaadii hai

रे–ग–रे–सा–सा-रे–ग-ग–ग-रे-रे–

lagataa hai jaise sa are

ध–ध-रें-रें–रें-सां-सां–सां–ध–

sansaar kii shaadii hai

प–ध-सां–सां-ध–प–रे–

Aaj mere yaar ki shaadii hai

रे–ग–रे –सा–सा-रे–ग-ग–ग-रे-रे–

Aaj mere yaar ki shaadii hai

रे–ग–रे–सा–सा-रे–ग-ग–ग-रे-रे–

Leave a Comment