Oh Hansini Hindi Sargam Notes | Kishore Kumar

Oh Hansini Sargam Notes

O hnsini

ध़—ग—म–रे—-

Meri hnsini

ध़–ध़–ग—मे–रे—-

Kahaan ud chali

ध–सां–नि–नि–ध–नि–प—-

Mere aramaanon ke

प–ध—ग–रे–सा—ग—ग–

Pankh laga ke

ग—ग—मे–रे–ग–मे—

Kahaan ud chali

मे–मे–ग–ग–रे–ग–रे—-

O hnsini

ध़—ग —म–रे—-

Meri hnsini

ध़–ध़–ग—मे–मे–रे—-

Kahaan ud chali

ध–सां–नि–नि–ध–नि–प—-

Mere aramaanon ke

प–ध—ग–रे–सा—ग—ग–

Pankh laga ke

ग—ग—मे–रे–ग–मे—

Kahaan ud chali

मे–मे–ग–ग–रे–ग–रे—-

Leave a Comment