Woh Kisna Hai Hindi Sargam Notes

Woh Kisna Hai Sargam Notes

Jo hai albela mad naino wala

प–रें—सां-नि-ध–सां—नि-ध-प–नि—ध-प-ध–

Jis ki deewani brij ki har bala

प–रें—सां-नि-ध–सां —नि-ध-प–नि—ध–प–

Woh kisna hai

मे–ग–मे–प—

Woh kisna hai

मे–ग–मे–प—

Woh kisna hai

मे–ग–मे–प—

Woh kisna hai—

मे–ग–मे–ध—-सां-नि-ध-

Woh kisna hai

मे–ग–मे–प—

Jo hai albela mad naino wala

प–रें—सां-नि-ध–सां—नि-ध-प–नि– -ध-प-ध–

Jis ki deewani brij ki har bala

प–रें—सां-नि-ध–सां—नि-ध-प–नि—ध–प–

Woh kisna hai

मे–ग–मे–प—

Woh kisna h ai

मे–ग–मे–प—

Woh kisna hai—

मे–ग–मे–ध—-सां-नि-ध–

Woh kisna hai

मे–ग–मे–प—

Leave a Comment