Pyar Hua Iqraar Hua Hai Hindi Sargam Notes

Pyar Hua Iqraar Hua Hai Notes

Pyaar hua iqaraar hua hai

ग—मे–प–मे–प–मे–ग—मे–प–मे–प–

Pyaar se phir kyo darta hai dil

ग—मे–प–मे–ग–रे–सा—रे- -सा–ऩि—

Pyaar hua iqaraar hua hai

ग—मे–प–मे–प–मे–ग—मे–प–मे–प–

Pyaar se phir kyo darta hai dil

ग—मे–प–मे–ग– रे–सा—रे–सा–ऩि—

Kehata hai dil rasta mushkil

नि–नि–सां–नि(K)–नि—नि—नि—सां–नि(K)–नि–

Maalum nahi hai kaha manz il

नि–ध–प–मे—मे–मे—मे–प–ध—प–ध–नि–

Kehata hai dil rasta mushkil

नि–नि–सां–नि(K)–नि—नि—नि—सां–नि(K)–नि–

Maalum nahi hai kaha manzil

नि–ध–प–मे—मे–मे—मे–प–ध—प–मे–ग–

Pyaar hua iqaraar hua hai

ग—मे–प–मे–प–मे–ग—म े–प–मे–प–

Pyaar se phir kyo darta hai dil

ग—मे–प–मे–ग–रे–सा—रे–सा–ऩि—

Kehata hai dil rasta mushkil

नि–नि–सां- -नि(K)–नि—नि—नि—सां–नि(K)–नि–

Maalum nahi hai kaha manzil

नि–ध–प–मे—मे–मे—मे–प–ध—प–मे–ग–

Pyaar hua iqara ar hua hai

ग—मे–प–मे–प–मे–ग—मे–प–मे–प–

Pyaar se phir kyo darta hai dil

ग—मे–प–मे–ग–रे–सा—रे–सा–ऩि—

Leave a Comment