Aa Chal Ke Tujhe Hindi Sargam Notes | Kishore Kumar

Aa Chal Ke Tujhe Sargam Notes

Aa chal ke tujhe mein leke chalo

प़—सा—सा–रे–सा—प़—सा—सा–रे–सा—

Ek aise gagan ke tale

प़–प़–सा—सा–रे–ग—म- -ग–म–ग–रे—

Jaha ghum bhi na hon asoon bhi na hon

ध़–ध़–रे—रे–ग–रे—ध़—रे—रे–ग–रे—

Bas pyar hi pyar pale

रे– ग–ऩि—सा–प—म–ग—

Aa chal ke tujhe mein leke chalo

प़—सा—सा–रे–सा—प़—सा—सा–रे–सा—

Ek aise gagan ke tale

प़ –प़–सा—सा–रे–ग—म–ग–म–ग–रे—

Jaha ghum bhi na hon asoon bhi na hon

ध़–ध़–रे—रे–ग–रे—ध़—रे—रे–ग–रे—

Ba s pyar hi pyar pale

रे–ग–ऩि—सा–प—म–ग—

Ek aaise gagan ke tale

प़–प़–सा—सा–रे–ग—म–ग–सा—

Suraj ki pehle kiran se

ग–प–ग–रे–सा–रे–ग–प–प–ध–प–ग–ग—

Aasha ka savera jaage

ग–म–प—प–प–ध–प–म—ध–प–प—

Suraj ki pehle kiran se

ग–प–ग–रे–सा–रे–ग–प–प–ध–प–ग–ग—

Aasha ka savera jaage

ग–म–प—प–प–ध–प–म—ध–प–प—

Chanda ki kiran se dhu lkar

म–ध–ध—ध–प–ध–प–म–ग–म–ग–रे—

Aganghor andhera bhage

म–प–प—म–ग–रे–म–ग–रे–सा–सा—

Chanda ki kiran se d hulkar

म–ध–ध—ध–प–ध–प–म–ग–म–ग–रे—

Aganghor andhera bhage

म–प–प—म–ग–रे–म–ग–रे–सा–सा—

Kabhi dhoop khile kabhi chaao mile

प़–प़–सा—सा–रे–सा—प़–प़–सा—सा–रे–सा—

Lambi si dagar na khale

प़—सा—सा–रे–ग—म–ग–म–ग–र े—

Jaha ghum bhi na hon asoon bhi na hon

ध़–ध़–रे—रे–ग–रे—ध़—रे—रे–ग–रे—

Bas pyar hi pyar pale

रे–ग–ऩि—सा- -प—म–ग—

Ek aaise gagan ke tale

प़–प़–सा—सा–रे–ग—म–ग–सा—

Leave a Comment